ผลงานโครงการ

กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ของโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล

ผลงานโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 1
การศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แนวทางวิธีการศึกษาวิจัย

 1. ศึกษารายละเอียดและรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ทบทวนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในด้านต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วของไทย
  2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในด้านต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการกำหนด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น
   1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น มีมูลค่าการผลิตและส่งออกสูง การกำหนดมาตรฐานจะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
   2. เป็นผลิตภัณฑ์หรือระบบที่กำลังมีการจัดทำหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระหว่างประเทศ จำเป็นต้องจัดทำมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับสากล
   3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาคุณภาพมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานจะเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน
   4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคเอกชน และผู้บริโภคต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐาน
   5. แก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้า
   6. คุ้มครองผู้บริโภค
  3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรการ ข้อกำหนดกฎระเบียบ ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เพื่อที่จะนำมาประกอบในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  4. ศึกษาความพร้อมกระบวนการทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่จำเป็น เพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  5. ศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสีย และความเป็นได้ในทางปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 2. กำหนดเกณฑ์ และจัดทำรายงาน
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราที่จำเป็นต้องดำเนินการ รวมทั้งวิธีที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรฐาน รวมทั้งพิจารณาจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะทำการกำหนด โดยระบุเกณฑ์ที่ชัดเจน
  2. ศึกษาแนวทางในการดำเนินผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
  3. จัดทำรายงานการศึกษาการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

การศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมหลักที่ 2
การยกระดับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา โดยดำเนินโครงการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการเรียนรู้และดำเนินงานด้านคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)

แนวทางวิธีการดำเนินงาน

เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและสามารถยกระดับมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีการฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

โครงร่างองค์กร กล่าวถึงบริบทขององค์กร สภาพแวดล้อมขององค์กร ความสัมพันธ์ขององค์กร และสภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

หมวดที่ 1 การนำองค์กร

บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในการนำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ความตระหนักถึงการดูแลรับผิดชอบเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง เช่น ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนที่สำคัญ

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การกำหนดแผนปฏิบัติการที่สำคัญขององค์กร การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

การให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้า การแบ่งประเภทลูกค้า การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของลูกค้า ความผูกพันลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน กิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ระบบข้อมูล สารสนเทศ ตัวชี้วัด องค์กรความรู้ที่สำคัญขององค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถ ระบบการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งการเติบโตในสายอาชีพการงานทั้งผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การคำนึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพที่ทำงานมีเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิการ การประเมินผลงานและการยกย่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

ระบบงาน (Work System) กระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) การควบคุมกระบวนการให้มีมาตรฐานสามารถทำการปฏิบัติงานการผลิตสินค้าและบริการได้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ อาศัยหลักการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตการปฏิบัติงาน ลดความแปรปรวนของกระบวนการ ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรซึ่งจะสอดคล้องกับหมวดกระบวนการคือ หมวดที่ 1 ถึง หมวดที่ 6 โดยหมวดผลลัพธ์ประกอบด้วย ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด การแสดงข้อมูลในหมวดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมาย แสดงข้อมูลย้อนหลังให้เห็นแนวโน้ม และแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่เปรียบเทียบ (Benchmarking)

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการจึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทราบถึงระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการสมัครขอรับรางวัลเพื่อให้ได้รายงานป้อนกลับในการพัฒนาองค์กรระยะต่อไป กิจกรรมตามโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ระยะ ดังแผนภาพข้างล่างนี้