layer sublayer

ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ สร้างรายได้จากการส่งออกไม่น้อยกว่าปีละหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อ่านรายละเอียด
layer sublayer

ผลงาน
ของโครงการ

กิจกรรมหลักมีอยู่ สองกิจกรรม และมีระยะการดำเนินงาน 4 ระยะ คือ คัดเลือกผู้เข้าร่วม > พัฒนาองค์กรณ์ > จัดเตรียมความพร้อม และ จัดทำคู่มือการดำเนินงาน .

อ่านรายละเอีด
layer sublayer

งานวิจัย
ของโครงการ

งานวิจัยอ้างอิงของโครงการ พร้อมทั้งเอกสารระกอบ การดำเนินกิจกรรม ของโครงการ.

อ่านรายละเอีด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง และ ไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล

ระยะที่ 1 คัดเลือก

จัดทำแผนดำเนินโครงการ ,จัดสัมนาสร้างความเข้าใจ, คัดเลือก

ระยะที่ 2 พัฒนาองค์กร

จัดสัมนา ,สำรวจข้อมูล ,ให้คำปรึกาษแนะนำ

ระยะที่ 3 ประเมิณ

จัดอบรมการเขียนรายงาน ,ให้คำแนะนำ, ประเมินองค์กร .

ระยะที่ 4 ทำคู่มือ

จัดทำคู่มือการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โครงสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1 บทนำ

 • เหตุผลความจำเป็น
 • วัตถุประสงค์
 • กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
 • เป้าหมายของโครงการและตัวชี้วัด
 • วิธีการดำเนินงาน และกิจกรรมหลัก
 • การศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 • การศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
 • กิจกรรมหลักที่ 2
บทที่ 2 การศึกษาแนวทาง
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

 • ข้อมูลเบื้องต้น
 • การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 • แนวทางในการดำเนินการผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง
บทที่ 3 การศึกษาแนวทาง
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

 • ข้อมูลเบื้องต้น
 • การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
 • แนวทางในการดำเนินการผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
บทที่ 4 การยกระดับความสามารถ
ทางด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
โดยดำเนินโครงการตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา

 • เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
 • กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน
 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • รายงานการศึกษาและการดำเนินการ