แนะนำโครงการ

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ สร้างรายได้จากการส่งออกไม่น้อยกว่าปีละหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวคือ ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านที่เป็นแหล่งวัตถุดิบไม้ยางพารา และยางธรรมชาติ โดยสามารถผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี 2553 ผลิตได้ถึงประมาณ 3.25 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการส่งออกในรูปของยางแปรรูปขั้นต้น คิดเป็นมูลค่า 7,896.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 86 ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 14 เป็นการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ยางได้เป็นมูลค่าถึง 6,433.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้สำหรับไม้ยางพารายังส่งออกเป็นวัตถุดิบไม้ยางแปรรูปมากกว่าที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ทั้งยางธรรมชาติและไม้ยางพารา นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมากขึ้นจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมาก

ย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในประเทศยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประสิทธิภาพในการผลิตยังต้องการ การพัฒนา ขาดมาตรฐานในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งในปัจจุบันประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูง ได้ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า เช่น กำหนดเงื่อนไขด้านมาตรฐานสินค้า มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงต้องมีการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีการเร่งกำหนดมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์ และมีการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราให้มีความยั่งยืนและเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงได้ดำเนินการโครงการโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล โดยโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมหลักที่ 1 การศึกษาและวิจัย ในเรื่องรายละเอียดที่จำเป็นในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 การยกระดับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา โดยดำเนินโครงการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการเรียนรู้และดำเนินงานด้านคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสนับสนุนให้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย

เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราให้ได้มาตรฐานสากล