ติดต่อเรา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม & สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. คือ คลังความรู้และพันธมิตรของธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ / 9:00am - 17.00pm
วันเสร์ - อาทิตย์ / หยุด
สถานที่ตั้ง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม:
75/6 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ช่องทางกาารติดต่อ:
โทร: 0-2202-3917
website: www.oie.go.th/

แผนที่ สศอ.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันในเครือข่าย ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้บริการ วิจัย และพัฒนา ฝึกอบรม ปรึกษาแนะนำ ทางด้านการเพิ่มผลิตภาพ.

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ / 8:00am - 18.00pm
วันเสาร์อาทิตย์ / หยุด
สถานที่ตั้ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ช่องทางกาารติดต่อ:
โทรศัพท์ : 02 - 6195500
โทรสาร : 02 - 6198100
website: www.ftpi.or.th

แผนที่ FTPI