กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายฯ จัดกิจกรรม "การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์"
ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- กำหนดการการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์