กิจกรรมเครือข่าย

แผนการจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ประจำปี 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 การเสวนา "อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยจะเติบโตเป็นที่ 1 ของโลกได้ไหม"
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 การประชุมกลุ่มย่อย "การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมยาง"
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 การสัมมนา "การใช้ยางในทางการทหาร"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 การอบรมเรื่อง"การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 การเยี่ยมชม "ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สัมมนา "การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน PEFC-COC"
วันที่ 14 มีนาคม 2559 สัมมนาวิชาการ "New Methods for Characterization of Modified Natural Rubber"
วันที่ 2 มีนาคม 2559 การอบรมหลักสูตร "การวัลคาไนซ์ยางเพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ"
วันที่ 19 มกราคม 2559 เสวนากาแฟ "การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร"
แผนการจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ประจำปี 2558
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 การอบรมหลักสูตร "ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน"
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 การอบรมหลักสูตร "การติดของยาง"
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 การเยียมชม "บริษัทโยโกฮาม่า ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด"
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เสวนา "การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมยาง"
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 สัมมนาวิชาการ "CNR นวัตกรรมยางธรรมชาติมูลค่าเพิ่มสูงชนิดใหม่"
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กาวในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 การอบรมหลักสูตร "การลดต้นทุนของกระบวนการผลิตยาง"
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 การเยียมชม "ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการทดสอบยางดิบ และผลิตภัณฑ์"
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เสวนา "การใช้ยางพาราทางการทหาร"
วันที่ 11 มีนาคม 2558 สัมมนาถ่ายทอดผลงานวิจัยของเครือข่ายฯ สู่อุตสาหกรรมไม้ยางพารา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนาเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา