รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายฯ

ชื่อ สังกัด ความเชี่ยวชาญ ประวัติ
ผศ.ดร. กนกทิพย์ บุญเกิด ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยียาง
รศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของยางและพอลิเมอร์
รศ.ดร. ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยียาง
ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
รศ.ดร. ถิราวุธ พงศ์ประยูร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การปรับปรุงสมบัติทางกล และสมบัติพิเศษอื่นๆ ของยาง
รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การดัดแปรยางธรรมชาติ
ผศ. ดริญญา มูลชัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยียาง
ดร. ศิริวัฒน์ ระดาบุตร ภาควิชาเคมี (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การดัดแปรยางธรรมชาติ
ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ภาควิชาเคมี (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยางผสมและคอมโพสิท
ผศ.ดร. วิรัช ทวีปรีดา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตหาดใหญ่)

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ผศ.ดร. กรรณิการ์ สหกะโร ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตปัตตานี)
เทคโนโลยียาง
ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
น้ำยาง
รศ.ดร. สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ยางผสม
ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ น้ำยาง
ดร. อรพินท์ ยามาโมโตะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ น้ำยาง
นายพร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ น้ำยาง
ดร. อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เทคโนโลยียาง