กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายฯ จัดอบรม "การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑยาง"
ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม

- กำหนดการสัมมนา