กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เครือข่ายฯ จัดประชุมกลุ่มย่อย “การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง”
ณ ห้อง SC3-401 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม