กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เครือข่ายฯ จัดสัมมนา "การใช้ยางทางการทหาร"
ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

- กำหนดการสัมมนาการใช้ยางทางการทหาร
- เอกสารประกอบการสัมมนา
  1) บรรยายพิเศษ "นโยบายการใช้ยางพาราของประเทศไทย" โดย ดร. ธีธัช สุขสะอาด (ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย)
  2) บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง (ผู้อำนวยการกองประมวลผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
  3) บัญชีนวัตกรรมไทย โดย คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงศ์ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)