กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายฯ จัดสัมมนา "การเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยื่น
PEFC-COC"
ณ ห้องประชุมหลาโอน ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- กำหนดการสัมมนา