กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายฯ จัดเสวนา “อุตสาหกรรมยางไทยจะเติบโตเป็นที่ 1 ของโลกได้ไหม”
ณ ห้องประชุม 720 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ