การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านยาง

แหล่งทุนวิจัย

1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand; NRCT)

    website: http://www.nrct.go.th

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thiland Research Fund; TRF)
   
    website: http://www.nrct.go.th

3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(Agricultural Research Development Agency(Public Organization); ARDA)

    website: http://www.arda.or.th

4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency; NSTDA)

    website: http://www.nstda.or.th

5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research Institute; HSRI)

    website: http://www.hsri.or.th/

6. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Science Technology and Innovation Policy Office)

    website: http://www.sti.or.th

7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission)

    website: http://www.mua.go.th/

การสนับสนุนภาคเอกชน

1. โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program; ITAP)

    เกณฑ์การสนับสนุน
    - เป็นผู้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต
    - เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%
    - เป็น SME ไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

   website: http://itap.nstda.or.th/

2. โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Programe; CD)
    เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ภาคเอกชน เพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา     เพื่อใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ เน้นให้การสนับสนุนโครงการรในสาขาต่างๆ ดังนี้
    - สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
    - สาขาโลหะและวัสดุ
    - สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    - สาขาอื่นๆ ที่จะนำไปพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

    website: http://www.tmc.nstda.or.th/cd/

3. งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (Private Sector R&D Promotion Programe; RDP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
    ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยาเว้นภาษีเงินได้เป็น จำนวน 3 เท่า
    ของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินเพดานสูงสุด ซึ่งกำหนดเป็นอัตราร้อยละตามสัดส่วนของรายได้

    website: http://www.nstda.or.th/rdc/