การสัมมนา “การใช้ยางในทางการทหาร”
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเรื่อง “การใช้ยางในทางการทหาร” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างกองทัพกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นประโยชน์ต่อความต้องการของกองทัพ
     
     การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตรีอดิศรย์ โครพ (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก) ให้เกียรติมาเป็นประธาน
    
      กิจกรรมในช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการใช้ยางพาราของประเทศไทย" โดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด (ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย) และมีผู้แทนเหล่าทัพมาบรรยายเรื่อง “ความต้องการการใช้ยางในกิจการทหาร” บรรยายโดย พันเอกสุวัจชัย บุญสม (กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก) นาวาอากาศเอกสรายุธ สุวรรณฉัตร (ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ) และนาวาโทเสวียง เถื่อนบุญ (หัวหน้านายช่างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ) พันเอกพิศุทธิ์ ดารารัตน์ (กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก)

    กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย” บรรยายโดย ดร.วิภาลักษณ์ ดีอ่อง (ผู้อำนวยการกองประมวลผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และคุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์ (ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) การเสวนาเรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้ยางพาราในทางการทหาร” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พ.อ.อิศเรส ศิลางาม (กรมสรรพาวุธทหารบก) ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) คุณวรศักดิ์ ทองนพเนื้อ (หจก.บำรุงยาง) ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) โดยมี ดร.กฤษฎา สุชีวะ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม