ผลสำรวจจากแบบสอบถาม


ผลสำรวจ สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น
ผลโหวตทั้งหมด: 415 คะแนน จากทั้งหมด: 413 คน


ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์มากสุด  208 - 50%
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์มาก  161 - 39%
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ปานกลาง  42 - 10%
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์น้อย  4 - 1%
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์น้อยสุด  0 - 0%สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม