ประเภทรายงาน:
ปี:
เดือน:

ทุกผลิตภัณฑ์
ทุก HS-Code
 
ทุกประเทศ
 
    กรุณาใช้เมาส์คลิกเลือกรายการที่ต้องการ หากต้องการเลือกหลายรายการกรุณากดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม