รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (สิงหาคม พ.ศ. 2565)14/10/2022