รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (ธันวาคม พ.ศ. 2564)10/02/2022