คยท. ร้องรัฐบาล แก้ปัญหาราคา "ยางพารา" ตกต่ำ ขู่ยกระดมพล 4 ภาค ต้นปีหน้า


คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคา "ยางพารา" ตกต่ำ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ขู่ยกระดมพล 4 ภาค ต้นปี 2566

วันนี้ (15 ธ.ค.65) ที่ห้องสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคา "ยางพารา" ตกต่ำ และกำหนดมาตรการ ของทางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมออกแถลงการณ์ ของทางเครือข่ายฯเป็นฉบับที่ 2

นายธีระชัย แสนแก้ว  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวภายหลังหารือกับทางเครือข่ายฯในเบื้องต้น โดยระบุว่า ด้วยปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่มีความไม่โปร่งใสและเป็นธรรม ทางคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย ได้พร้อมเพรียงกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มียางพารา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อพิจารณาสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดยเร่งด่วน

ให้ทบทวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ "ยางพารา" แห่งประเทศไทย จนถึงวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงเพิกเฉย ทางคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดมาตรการและยกระดับการต่อสู้  ดังนี้

1. คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และ ให้มีการทบทวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาค อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

2. คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย มีมติให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับการสรรหาและแต่งตั้ง รวมทั้งให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

3. คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ทุกระดับ ใช้บทลงโทษโดยมาตรการทางสังคม ด้วยการไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการสรรหาโดยมิชอบ

4. ให้สถาบันเกษตรกรชาวสวน "ยางพารา" ทั่วประเทศ ติดป้ายรณรงค์ข้อเรียกร้อง ดังนี้  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างเร่งด่วน, ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแพง, ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที่ไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

 5. ภายในเดือนธันวาคม 2565 หากข้อเรียกร้องของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ จะมีการยกระดับการต่อสู้ โดยการจัดชุมนุมใหญ่ ทั้ง 4 ภูมิภาค ในเดือน มกราคม 2566

นายธีระชัย  ยังกล่าวด้วยว่า ในประเด็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นั้น ทางเครือข่ายฯ มองว่า ในการสรรหา บุคคลที่เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้และทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับสวนยางอย่างแท้จริง  เพราะจะทำให้ ปัญหาถูกแก้ไขให้ตรงจุด แต่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา และรอการแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่มีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ เข้ามาเลย จึงมองว่า จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางได้ จึงต้องพึ่งศาลปกครอง เพื่อให้มีคำสั่งระงับ คุ้มครองชั่วคราว และตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ ว่า โปร่งใสหรือไม่

ที่มา https://www.komchadluek.net/news/economic/538831


15/12/2022