คณะกรรมการยางพาราของอินเดียประกาศการสัมมนาออนไลน์ว่าด้วยความยั่งยืนระยะยาว


Noida อินเดีย – ก่อนหน้าวันสิ่งแวดล้อมโลก 1 วัน เครือข่ายเพื่อการรับรองและการอนุรักษ์ป่าไม้ (Network for Certification and Conservation of Forests : NCCF) ร่วมกับโครงการการรับรองป่าไม้ (Program on Endorsement of Forest Certification: PEFC) ได้จัดการสัมมนาออนไลน์สำหรับคณะกรรมการยางพารา กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐบาลอินเดีย ในหัวข้อ “การส่งเสริมการรับรองป่าไม้และแปลงปลูกยางพาราเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวของทรัพยากรและอุตสาหกรรมยางพาราในอินเดีย” ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น.
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการยางพารา ผู้ปลูกยางพารา สมาชิกจากอุตสาหกรรมยางพารา ผู้แทนของสมาคมผู้พัฒนาป่าไม้แห่งรัฐที่มีการปลูกยางพารา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความยั่งยืน เป็นต้น  งานสัมมนาออนไลน์นี้มุ่งที่จะสร้างความตระหนักให้แก่อุตสาหกรรมยางพารา เจ้าของแปลงปลูก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานยางพาราธรรมชาติให้ตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของการให้การรับรอง (certification) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวของทรัพยากรยางพาราธรรมชาติ 

การนำเสนอในการสัมมนาออนไลน์นี้จะประกอบไปด้วย แนวโน้มสำหรับอุตสาหกรรมการปลูกยางพาราธรรมชาติของอินเดีย โดยคณะกรรมการยางพารา; การมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันของยางพาราธรรมชาติ โดยโครงการ PEFC ระหว่างประเทศ; และโอกาสและความท้าทายในการรับรองยางพาราธรรมชาติในอินเดียโดยใช้แนวทางการรับรอง NCCF-PEFC Forest/ToF Certification Schemes โดย NCCF

การสัมมนาออนไลน์นี้เป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาของคณะกรรมการยางพาราที่มีต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราของอินเดียที่จำเป็นต้องมีภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศและควรให้การรับประกันที่จำเป็นแก่ผู้บริโภคที่มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก อุตสาหกรรมยางพาราของอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านของความแข็งแกร่งและความโดดเด่น ดังนั้นจึงจำเป็นที่ยางพาราธรรมชาติต้องได้รับการผลิตจากแปลงปลูกที่ยั่งยืน ซึ่งการรับรองนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีการบริหารจัดการแปลงปลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานยางพาราอย่างยั่งยืน 

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ยังเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ 2021-2030 ของ UN ซึ่งเป็นการเรียกร้องไปยังทั่วโลกให้มีการดำเนินการเพื่อเร่งฟื้นสภาพระบบนิเวศอย่างขนานใหญ่  การฟื้นฟูพื้นที่หลายร้อยล้านเฮกแตร์ ที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศบนบกและในน้ำ 

การสัมมนาออนไลน์นี้สามารถชมได้ทางออนไลน์ที่  https://zoom.us/webinar/register/WN_Rxv19KM_QlyaUHaf1sOi0g 

ที่มา   https://www.rubberworld.com/indias-rubber-board-announces-webinar-on-long-term-sustainability 


05/08/2021