RISDA ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียปลูกยางในที่ดินว่าง


องค์กรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยเพื่อลงทุนยางพารา (The Rubber Industry Smallholders Development Authority: RISDA) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าเป็นพื้นที่ปลูกยางเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การสนับสนุนเงินทุนภายใต้มาตรการความช่วยเหลือด้านการปลูกยาง (rubber replanting assistance scheme)

ในช่วงพิธี Ihya Ramadan Parlimen ครั้งที่ผ่านมา Datuk Salim Sharif ประธาน RISDA กล่าวว่ามีโครงการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจำนวนมาก ตัวอย่างการช่วยเหลือการเพาะปลูก รวมมูลค่า 13,719 ริงกิตมาเลเซียต่อเฮกเตอร์ บนคาบสมุทร (peninsula) 14,805 ริงกิตมาเลเซียต่อเฮกเตอร์ ใน Sarawak และ 14,955 ริงกิตมาเลเซียต่อเฮกเตอร์ ใน Sabah

“การขยายกรอบความช่วยเหลือด้านการปลูกยาง เรามุ่งเป้าไปที่โมเดลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ RISDA ปี 2021-2025 (RISDA’s Strategic Planning Model (MPSR) 2021-2025) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของราคายาง เพื่อช่วยเหลือรายย่อย” เขากล่าว

ที่มา  https://rubberjournalasia.com/risda-encourages-malaysian-smallholders-to-cultivate-rubber-in-idle-lands/ 


02/06/2021