Top Glove กล่าวว่าได้ ‘แก้ไขปัญหาแรงงานทั้งหมดแล้ว’


SHAH ALAM มาเลเซีย - Top Glove กล่าวว่าบริษัทได้แก้ปัญหาตัวชี้วัดทั้ง 11 ตัวชี้วัด ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) แล้ว โดยได้รับการตรวจสอบแล้วจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบอิสระ (independent auditor)

บริษัทที่ปรึกษา Impactt Ltd ในอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับ Top Glove ในการออกมาตรการเพื่อพัฒนานโยบายและการปฏิบัติต่อแรงงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ได้ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน ผู้ผลิตสัญชาติมาเลเซียประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน

Top Glove ถูกตรวจสอบในประเด็นแรงงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่ศุลกากรสหรัฐฯ  (U.S. Custom and Border Protection: CBP) เพิ่มชื่อบริษัท Top Glove ในรายชื่อบริษัทที่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labor)

ตั้งแต่นั้น กลุ่มมาเลเซียกล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในเรื่องการประพฤติผิดต่อแรงงาน (labor malpractices) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทกล่าวว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานจัดหาแรงงานจากต่างชาติ

“เรายืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราพยายามที่จะพัฒนาสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ...เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน 21,000 คนของเราได้รับสวัสดิการที่มีคุณภาพสูง มีสุขภาพดี ปลอดภัย มีสภาพการทำงานที่มีคุณภาพ และมีที่พักที่เหมาะสม” Top Glove กล่าวในถ้อยแถลง

ที่มา  https://www.rubbernews.com/government-legal/top-glove-claims-have-resolved-all-labor-issues 

18/05/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม