บริษัท Yokohama ใช้ AI เพื่อคาดการณ์คุณสมบัติของยาง


บริษัท Yokohama Rubber Co., Ltd. กล่าวว่า ในเดือนธันวาคม 2020 บริษัทได้พัฒนาระบบขึ้นมาภายในบริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์คาดการณ์คุณสมบัติทางกายภาพของยางคอมพาวด์ (rubber compound)

ระบบนี้ได้ถูกใช้งานเรียบร้อยแล้วในการออกแบบยางคอมพาวด์สำหรับยางล้อ Yokohama โดยบริษัท Yokohama คาดหวังว่าความสามารถของระบบในการทำการทดลองเสมือนปริมาณมหาศาลจะทำให้บริษัทสามารถเร่งการพัฒนาคอมพาวด์ได้ สามารถลดต้นทุนการพัฒนา และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะที่เยี่ยมขึ้น นอกจากนี้ บริษัทกล่าวระบบนี้ยังทำให้วิศวกรที่มีประสบการณ์ไม่มากนักสามารถผลิตคอมพาวด์ใหม่ได้ง่ายขึ้น 

ระบบนี้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด HAICoLab ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ AI รูปแบบใหม่ของบริษัท Yokohama Rubber ซึ่งเปิดตัวไปเมี่อตุลาคม 2020 ระบบนี้ใช้ AI ในการคาดการณ์คุณสมบัติทางกายภาพของยางคอมพาวด์ตามพารามิเตอร์การออกแบบยางคอมพาวด์ที่นำเข้าข้อมูลโดยวิศวกร นอกจากนี้ ระบบนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่สามารถแสดงค่าความแน่ใจของคุณสมบัติทางการภาพที่คาดการณ์ได้ และสามารถค้นหาองค์ประกอบของคอมพาวด์ที่จะทำให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้มากที่สุด บริษัท Yokohama ระบุว่าในอนาคตจะใช้ระบบใหม่นี้สำหรับการพัฒนายางคอมพาวด์เพื่อใช้งานในยางล้อไปจนถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงท่อยางและสายพาน 

ภายใต้แนวคิด HAICoLab ใหม่ของบริษัท บริษัท Yokohama กล่าวว่าจะร่วมทำให้ “สังคม 5.0” เป็นความจริงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นสังคมแห่งอนาคตที่ส่งเสริมประสบการณ์ของผู้คนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI และ IoT ตามที่เป็นนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น 

ที่มา  https://www.tirereview.com/yokohama-ai-predict-rubber-properties/

09/03/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม