มาเลเซียเริ่มใช้มาตรการแรงจูงใจเพื่อการผลิตยางพาราสำหรับเดือนมกราคม 2021


คณะกรรมการยางพาราแห่งมาเลเซีย (Malaysian Rubber Board: MRB) ประกาศการเริ่มต้นดำเนินมาตรการแรงจูงใจเพื่อการผลิตยางพารา (Rubber Production Incentive: IPG) สำหรับเดือนมกราคม 2021 ในเพนนินซูลา รัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัก

การเริ่มต้นมาตรการนี้ขึ้นมาเกิดจากราคายางพาราหน้าสวนเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2564 สำหรับยางก้อนถ้วยหรือเศษยาง อยู่ที่ 2.45 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัมในเพนนินซูลา 2.15 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัมในรัฐซาบาห์ และ 2.25 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัมในรัฐซาราวัก

คณะกรรมการ MRB กล่าวว่า มาตรการ IPG จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 โดยสำหรับในเพนนินซูลาจะจ่ายในราคา 5 เซนต่อกิโลกรัม จ่าย 35 เซนต่อกิโลกรัมในรัฐซาบาห์ และจ่าย 25 ต่อกิโลกรัมในรัฐซาราวัก

มาตรการ IPG ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 จะนำขึ้นมาใช้หากราคาของยางพารารายเดือนเฉลี่ยตาม Standard Malaysian Rubber เกรด 20 (SMR 20) ที่ส่งมอบแบบ free onboard อยู่ที่ 6.10 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัม หรือราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.50 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัมหรือต่ำกว่า
ผู้ปลูกรายย่อยสามารถมายื่นแสดงความต้องการรับเงินได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 คณะกรรมการ MRB แนะนำ

การที่รัฐบาลกลางนำมาตรการ IPG ขึ้นมาใช้นี้ มุ่งจะช่วยเหลือผู้ปลูกยางพารารายย่อยภายในประเทศ โดยรวมถึงผู้ปลูกรายย่อยในรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัก เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับต่ำ 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/malaysia-activates-rubber-production-incentive-for-january-2021/





11/03/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม