สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางประกาศคู่มือยาง MO-1 ฉบับปรับปรุงใหม่


เมืองอินเดียแนโพลิส รัฐอินดีแอนา - สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (The Association for Rubber Products Manufacturers หรือ ARPM) ได้ออกคู่มือยาง MO-1 ฉบับแก้ไข โดยคู่มือฉบับดังกล่าวของสมาคมฯ ได้จัดทำ “ภาษาสากล” สำหรับผู้ผลิตยางและลูกค้า เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงตามความต้องการและเฉพาะเจาะจงกับชิ้นส่วนยาง 

“คู่มือ MO-1 เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับคำอธิบายแบบ (drawings) รวมถึงเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับบทความที่เกี่ยวกับยางโดยเฉพาะ คู่มือฉบับนี้ควรเป็นคู่มือติดโต๊ะทำงานสำหรับนักออกแบบด้านยาง” Joe Walker ผู้บริหารต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้า จากบริษัท Freudenberg-NOK Sealing Technologies กล่าว

การใช้คู่มือนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจระหว่างวิศวกรออกแบบ กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาง: ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายตรวจและควบคุมคุณภาพ และกลุ่มบริษัทยาง: ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ

“การแก้ไขคู่มือได้ผ่านกระบวนการดำเนินการที่เข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งมีบริษัทจำนวนกว่า 18 บริษัทช่วยทบทวนทุกองค์ประกอบของมาตรฐาน และได้ช่วยร่างส่วนหนึ่งของคู่มือขึ้นใหม่ทั้งหมดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานใหม่ล่าสุด” Letha Keslar กรรมการผู้จัดการ ARPM กล่าว 

“เราไม่สามารถให้ทิศทางอุตสาหกรรมของเราได้ ถ้าไม่มีฉันทามติจากบริษัทเหล่านี้!” เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานไอเอสโอ มาตรฐานทางเทคนิคของ ARPM ทั้งหมดจะถูกทบทวนทุกๆ 5 ปี เพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขคู่มือในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้คู่มือเป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของตลาด

ที่มา https://www.rubberworld.com/news.asp?id=30608 

09/03/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม