เร่งมาตรการดันราคายาง


ชาวสวนยางเตรียมเฮ มาตรการดูดซับยางพาราออกจากตลาดเพื่อดันราคา เดินหน้าเต็มที่ ล่าสุดคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราให้กับสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานน้ำยางข้นของสถาบันเกษตรกรโรงงานเดียวที่รับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้น

โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นเงินกว่า 31 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หลังจากปรับปรุงโรงงานจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นจากเดิม 3 เท่า สามารถรองรับน้ำยางสดได้มากขึ้นโดยจะรับซื้อน้ำยางสดในราคานำตลาด เพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้นเก็บไว้ชะลอขายได้ ถือเป็นอีกวิธีบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงราคายางมีความผันผวน

โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด ดึงน้ำยางสดออกจากตลาด ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลาย ม.ค.ที่ผ่านมา ให้สถาบันเกษตรกรชะลอการขาย เก็บรวบรวมน้ำยางสดไว้ รอจังหวะที่ตลาดมีความต้องการสูง เช่น ในฤดู ปิดกรีดยาง กยท.จะได้จัดหาอุปกรณ์แท็งก์เก็บน้ำยางสดพร้อมสารเคมี เพื่อยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำยางสดให้คงคุณภาพไว้ได้ 1-2 เดือน สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อใช้เป็นเงินทุนซื้อน้ำยางสดมาจัดเก็บตามมาตรการดังกล่าว มีเป้าหมายจะดึงน้ำยางออกจากตลาดได้กว่า 200,000 ตัน ขณะนี้เบื้องต้นได้ดำเนินการแล้ว โดยมีสถาบัน เกษตรกรเข้าร่วมและรับแท็งก์รวบรวมน้ำยางสดแล้วกว่า 90 ถัง

สำหรับสถานการณ์ราคายาง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กทย. คาดว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลมาจากปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยลง มีปัจจัยหลักมาจากเริ่มเข้าสู่ฤดูปิดกรีดยาง ขณะนี้พื้นที่สวนยางในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ตอนบน เข้าสู่ช่วงผลัดใบและหยุดกรีดแล้ว

ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจยาง พบว่า ม.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด 519,614 ตัน คาดว่า ก.พ.จะมีปริมาณน้ำยาง 353,224 ตัน ลดลง 32% และจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึง เม.ย. 

 ตัวเลขนี้จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผลผลิตน้ำยางในตลาดกำลังน้อยลง ประกอบกับกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน จึงสอดคล้องกับแนวโน้มราคายางที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นในทิศทางบวก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวสวนยาง.

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/2032888

16/02/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม