“พาณิชย์” ปูพรมตรวจสต๊อกยางพารา พร้อมเร่งกระตุ้นตลาด หวังพยุงราคา


“จุรินทร์” เคาะ 4  มาตรการพยุงราคายางพารา ปูพรมตรวจสต๊อกยาง ก.ย.นี้ พร้อมลดพื้นที่ปลูก การดูดซับปริมาณพร้อมเร่งขยายการส่งออกจัดใหญ่งาน Thailand Rubber Expo

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ทั้งชาวสวน ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย ผู้ซื้ออุตสาหกรรมแปรรูป และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อหารือแนวทางกระตุ้นการซื้อขาย เพื่อยกระดับราคายางพารา

“ความต้องการยางมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์และถุงมือยาง แต่ปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ราคายางแต่ละชนิดมีความเคลื่อนไหวผันผวน เกิดจากการนำน้ำยางข้นไปใช้ผลิตถุงมือยางมากขึ้น ปริมาณยางแผ่นดิบในตลาดลดลง และปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ทำให้การทำยางแผ่นลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการ”

ที่ประชุมจึงได้มีข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดมาตรการเพื่อพยุงราคายางในประเทศ 4 ด้าน ดังนี้

1. ตรวจสอบสต๊อกยางที่กำหนดให้ผู้ค้าต้องแจ้งปริมาณตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อจัดทีมงานตรวจสอบปริมาณยางคงเหลือในสต๊อกของผู้ประกอบการทั่วประเทศ

โดยจะตรวจสต๊อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐด้วย ซึ่งจะเริ่มปูพรมตรวจสอบทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563 นี้

2. ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งรัดโครงการโค่นยางและปลูกพืชทดแทน โดยให้หามาตรการจูงใจเพิ่มให้เกษตรกรที่หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนยาง เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว

3. ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข รูปแบบการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ภาครัฐให้การสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ในวงเงิน 65,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยางในระบบ ให้การดูดซับปริมาณยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. กระทรวงพาณิชย์จะขยายตลาดส่งออก โดยกำหนดเจรจาธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 1 ตุลาคม 2563 นี้

และในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด Thailand Rubber Expo” เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และสินค้านวัตกรรม ที่สามารถนำไปมอบ

เป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้ โดยเป็นการจัดงานวิถีใหม่ ที่มีการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจซื้อขาย ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์

อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการกดราคา หรือมีพฤติกรรมเป็นการเอาเปรียบทางการค้า ซึ่งกรมการค้าภายในจะประสานสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569

ที่มา https://www.prachachat.net/economy/news-519490

11/10/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม