กยท. จับมือ พช. นำศาสตร์พระราชา ถ่ายทอดการทำอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หวังเพิ่มช่องทางการค้าด้านยางพาราแก่ชาวสวนยาง


การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่ง ประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง และ นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ประชุมหารือแนวทางบูรณาการร่วมกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำสวนยางภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบการผลิตฐานราก


โดยจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตร ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถสร้างรายได้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของตลาดในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3140947


13/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม