คิกออฟยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ลดพื้นที่ปลูกเหลือ 18 ล้านไร่


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ได้มีการเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาและแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา พัฒนาระบบตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2579 คือ 1) ลดจำนวนพื้นที่ปลูกยาง จากปี 23.3 ล้านไร่ (ปี 59) เหลือ 18.4 ล้านไร่ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ เฉลี่ย 224 ก.ก./ไร่ (ปี 59) เป็น 360 ก.ก./ไร่ 3) เพิ่มรายได้จากการทำสวนยาง จาก 11,984 บาท/ไร่ เป็น 19,800 บาท/ไร่ 4) เพิ่มมูลค่าการส่งออกยางพาราจาก 250,000 ล้านบาท/ปี เป็น 800,000 ล้านบาท/ปี 5) เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ จากร้อยละ 13.6 (ปี 59) เป็นร้อยละ 35 มากไปกว่านั้น แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาตลาดและช่องทางการจำหน่าย และการพัฒนาปัจจัสยนับสนุน (กฏระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร)

นางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตนได้สั่งการให้การยางไทยรวบรวมปริมาณการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าจะนำตัวเลขการใช้ยางในกิจกรรมของภาครัฐมารายงานให้ทราบเพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการใช้ยางพาราในประเทศต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในช่วง 4 เดือน นายจุรินทร์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อขายยางพารากับต่างประเทศ มูลค่ารวม 34,000 ล้านบาทแล้ว รองโฆษกฯกล่าว04/12/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม