ผู้ผลิตที่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยเพิ่มการนำเข้าของสหรัฐ


วอชิงตันตามที่การนำเข้าที่นอนที่ผลิตในประเทศจีนมายังสหรัฐฯ ซบเซา จากการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรที่อาจสูงถึงร้อยละ 1,732   ผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเข้าเติมช่องว่างอย่างรวดเร็ว

ตัวเลขจากคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade. Commission) แสดงให้เห็นว่า การนำเข้าที่นอนจากจีนลดลงร้อยละ 68 ไปที่ 3.7 ล้าน ในครึ่งปีแรก ภายหลังการประกาศอัตราภาษีศุลกากร แต่การนำเข้าจากเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมาชดเชยอย่างรวดเร็ว

สหรัฐนำเข้าที่นอนที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศผู้ผลิตต้นทางลดลง 761,000 หน่วย ตั้งแต่ต้นปี 2019 แต่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 856,000  หน่วย จากมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในระหว่างช่วงดังกล่าว ซึ่งในปี 2018 ประเทศเหล่านี้มีการส่งออกมาที่สหรัฐฯ รวม 111,804 หน่วย

ในขณะที่การนำเข้าจากฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นจาก 6 หน่วยในทั้งปี 2018 ไปที่ 12,788 หน่วย ในครึ่งแรกของปี 2019 การนำเข้าที่นอนจากมาเลเซียเพิ่มขึ้นจาก 183 หน่วยในทั้งปี 2018  เป็น 142,198 หน่วย ในครึ่งแรกของปีนี้รัฐรวม้มีการส่งออกรวมที่นจาก

การนำเข้าจากอินโดนีเซียเติบโตจาก 8,833 หน่วย ในครึ่งแรกของปี 2018 ไปที่ 257,198 หน่วย ในครึ่งแรกของปี 2019

การนำเข้าจากเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 440 ไปที่ 555,400 หน่วย ในระหว่างครึ่งแรกของปี 2018 และช่วงต้นปี 2019

อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน การส่งออกที่นอนของไทยไปยังสหรัฐลดลง 4,000 หน่วย ไปที่ 68,733 หน่วย ในครึ่งแรกของปี 2019 การส่งออกจากฮ่องกงลดลงร้อยละ 85 ไปที่ 8,754 หน่วย และการส่งออกจากญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 90 ไปที่ 834 หน่วย

ผู้ผลิตในไต้หวันส่งออกลดลง 8,000 หน่วย ในครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ 37,000 หน่วย

 

ที่มา https://www.rubbernews.com/non-tire/southeast-asia-mattress-makers-step-us-imports


27/08/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม