บริษัท Trelleborg ยกระดับโรงงานที่ศรีลังกา ให้ลดการปล่อย CO2


MAKOLA, ศรีลังกาบริษัท Trelleborg Wheel Systems กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตไอน้ำของโรงงานในศรีลังกาอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะใช้หม้อต้มชีวมวลขั้นสูง (advanced biomass boiler)

บริษัท Trelleborg กล่าวว่า การลงทุนนี้จะลดรอยเท้าด้านสิ่งแวดล้อม (environmental footprint) ของโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หม้อต้มที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะติดตั้งพร้อมดำเนินการในเดือนมิถุนายนจะช่วยลดการปล่อย CO2 มากกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับหม้อต้มที่ใช้น้ำมันเตาซึ่งใช้งานในปัจจุบัน บริษัท Trelleborg กล่าว

บริษัท Trelleborg กล่าวว่า ในปัจจุบันโรงงานการผลิตแห่งนี้สร้างก๊าซเรือนกระจกกว่า 11,000 เมตริกตันเทียบเท่า CO2 ในแต่ละปี และบริโภคน้ำมันเตา 3.5 ล้านลิตรในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยระบบชีวมวลใหม่นี้ รอยเท้าคาร์บอนจะลดลงไปต่ำกว่า 1,000 ตันเทียบเท่า CO2 บริษัทระบุ

“การลงทุนนี้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่จะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของยางล้อทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงหมดอายุการใช้งาน เพื่อที่จะลดรอยเท้าคาร์บอนของกระบวนการผลิตและของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ” Paolo Pompei ประธานบริษัท Trelleborg Wheel Systems กล่าวในถ้อยแถลง “การนำหม้อต้มที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน ลดผลจากความผันผวนของวัตถุดิบที่ไปสู่ผู้บริโภค ในขณะที่ยังรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาดไว้ได้”

โรงงานที่ Makola ซึ่งอยู่ใกล้กับ Colombo ทำการผลิตยางตัน (solid tires) สำหรับการขนส่งวัตถุดิบและอุตสาหกรรมท่าเรือ รวมทั้งยางล้อประเภทอัดลม (pneumatic tires) สำหรับการใช้งานในภาคเกษตร

 

ที่มา https://www.rubbernews.com/tire/trelleborg-upgrades-sri-lankan-tire-plant-reduces-co2-emissions


03/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม