บริษัท Pirelli ส่งเสริมความยั่งยืนของ NR ผ่านการใช้สื่อเชิงโต้ตอบ (interactive media)


บริษัท Pirelli ผู้ผลิตและกระจายยางล้อสัญชาติอิตาลี เปิดตัว “Being Fast Takes Time” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มุ่งส่งเสริมความตื่นตัวของสาธารณะเกี่ยวกับยางธรรมชาติ (natural rubber: NR) โดยรายงานในรูปแบบดิจิทัลจะถูกนำเสนอผ่านภาพขาวดำ 30 ภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ เช่น การบันทึก เพื่อนำเสนอกระบวนการที่พิถีพิถันตั้งแต่การสกัดน้ำยางไปจนถึงการผลิตยางล้อในขั้นสุดท้าย ผ่านสายตาของ Alessandro Scotti ผู้ที่เดินทางระหว่างชวา ประเทศอินโดนีเซียและจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ซึ่งเป็นสองผู้ผลิตหลักของน้ำยางที่สกัดออกมาจากต้นยางพารา นอกจากนี้ยังได้บันทึกชีวิตของเกษตรกรและเทคนิคการปลูกที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นอีกโลกที่แตกต่างที่คั่นกลางด้วยเสียงจากธรรมชาติซึ่งมีระบบนิเวศที่ลงตัวและสมดุลที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองไว้

บริษัทต้องการสร้างความตระหนักเรื่อง NR และน้ำยาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่น และแสดงให้เห็นภาพของระยะต่าง ๆ ที่แบ่งหน้าที่และจังหวะของเกษตรกรออกจากโลกของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและซับซ้อน และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เว็บไซต์ดังกล่าวยังได้เน้นถึงความสำคัญของการปลูกและการสกัด NR ในลักษณะที่ยั่งยืน

โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืนของบริษัท Pirelli ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 ที่ทำให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายเพื่อทำให้เกิดอุปทาน NR ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า มีการคำนึงถึงเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ผู้แปรรูป ผู้ขาย และผู้ผลิต

Filippo Bettini หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กล่าวว่า “มีเพียงแนวทางที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น ที่ทำให้มั่นใจได้ถึงอนาคตของวัตถุดิบที่มีค่านี้และประชากรในท้องถิ่นที่ยังชีพจากยางพารา”

แม้ว่าบริษัท Pirelli ไม่มีแปลงปลูกยางพาราของตนเอง แต่ได้ออกนโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืนของบริษัทมาพร้อมกับคู่มือการดำเนินงาน นโยบายดังกล่าวมุ่งที่จะปกป้องสิทธิของคนงานและประชากรพื้นเมืองโดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งทุนทางสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่มีความรับผิดชอบและเป็นการพัฒนาระยะยาวของชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น นโยบายนี้ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของ NR ทั้งหมด และเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัท Pirelli ได้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับซัพพลายเออร์ที่ให้เลี่ยงการใช้ไฟในการเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่ เลี่ยงการปลูกในพื้นที่พรุ (peat bogs) และยึดตามคู่มือ High Conservation Value (HCV) และ High Carbon Stock (HCS) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/pirelli-promotes-nr-sustainability-through-interactive-media/


09/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม