ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นพ้องในข้อตกลงสำหรับเวทีว่าด้วยยางธรรมชาติที่ยั่งยืน


สิงคโปร์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายอุปทานยางธรรมชาติระดับโลกได้ “เห็นพ้องในโครงสร้างการกำกับดูแล” สำหรับเวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน หรือ Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่นำโดบยอุตสาหกรรมยางล้อ

GPSNR ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีอิสระในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่มูลค่าของยางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ด้านสิ่งแวดล้อมได้แย้งว่า ระดับการควบคุมของผู้ผลิตยางล้อที่อยู่ใน GPSNR จะเป็นตัวบั่นทอนประสิทธิผลของเวทีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ได้มีการบรรลุข้อตกลงว่าด้วย “โครงสร้างการกำกับดูแลแบบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย ซึ่งรวมทั้งให้สมาชิกที่เป็นภาค ประชาสังคมมีสัดส่วนในการโหวตที่มากขึ้น” ผู้แทนองค์การดังกล่าวเผย

เรื่องนี้สืบเนื่องจาก “การประชุมเชิงปฏิบัติการ” ของสมาชิกก่อตั้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อ 22-23 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สิงคโปร์ และอีกหนึ่งการประชุมซึ่งจัด ณ เจนีวา เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

“พวกเราเห็นถึงการประนีประนอมกันจากทุกภาคี” Stefano Savi ผู้อำนวยการ GPSNR กล่าวรายงานภายหลังจบการประชุมครั้งที่ผ่านมา

“เป็นจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความไม่ทอดทิ้งกัน ที่แสดงให้เห็นถึงคำสั่นสัญญาที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ” เขากล่าว

ในการประชุมที่สิงคโปร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน GPSNR กว่า 50 ราย ยังได้ตกลงว่า ตัวแทนจากผู้ถือครองที่ดินรายเล็กควรจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการตัดสินใจด้วย

พวกเขายังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำผู้แปรรูปยาง NGOs เฉพาะทางด้านมิติเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาง และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช่ยางล้อ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

“พวกเราล้วนตระหนักถึงความท้าทายอย่างยิ่งยวดต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ แต่ก็มีความเชื่อว่า เมื่อรวมกันแล้ว พวกเราสามารถเผชิญความท้าทายเหล่านั้นได้” นาย Savi กล่าว

โครงสร้างการกำกับดูแลที่เสนอนี้ จะถูกส่งต่อเพื่อรับการรับรองที่การประชุมสมัชชาครั้งแรก ซึ่งกำหนดจะจัดวันที่ 21 มีนาคม ณ สิงคโปร์ คู่ขนานกับการประชุม World Rubber Summit

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/article/20190205/NEWS/190209981/stakeholders-agree-on-terms-for-sustainable-natural-rubber-platform

13/02/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม