สวนอุตสาหกรรมยางแห่งรัฐเกรละ เพื่อช่วยเกษตรกรต่อสู้กับ “วิกฤติ” ราคายาง


สวนอุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางแห่งแรกจะตั้งขึ้นในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย โดยในระหว่างการนำเสนองบประมาณของรัฐประจำปี 2562-2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย Thomas Isaac ประกาศว่า รัฐบาลแห่งรัฐเกรละมีแผนจะจัดตั้งพื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบบูรณาการเพื่อช่วยผู้ผลิตยางและผู้ปลูกยาง

บรรษัทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งรัฐเกรละ (KSIDC) ได้จัดเตรียมรายงานของโครงการในรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐบาลแห่งรัฐจะถือหุ้นร้อยละ 26 และที่เหลือถือโดยนักลงทุนเอกชน จะเป็นรูปแบบคล้ายกันกับ Cochin International Airport Ltd. (CIAL) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งแรกในประเทศที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ โดยจากข้อมูลของรัฐมนตรีระบุว่า บริษัทยางรถยนต์ชั้นนำซึ่งรัฐมนตรียังไม่เปิดเผยชื่อ จะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในโครงการนี้

บรรษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแห่งรัฐเกรละ (KINFRA) ระบุว่า พื้นที่ 200 เอเคอร์ในเมือง Kottayam คือพื้นที่สำหรับสวนอุตสาหกรรมที่เสนอนี้

รัฐเกรละผลิต NR เป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของอินเดีย และถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงแห่งยางของประเทศ ปริมาณการปลูกยางคิดเป็นร้อยละ 74 ของพื้นที่รัฐเกรละ และมีผู้ปลูกกว่า 1 ล้านราย และมีประมาณ 5 แสนคนที่ทำงานเป็นคนกรีดยางในสวนยางต่าง ๆ โดยในจำนวนตัวเลขเหล่านี้ คนส่วนใหญ่ในภาคการผลิตยางเป็นเกษตรกรรายย่อยและเป็นคนชายขอบที่ครอบครองพื้นที่เล็กกว่า 1 เฮกแตร์

ที่ผ่านมา ราคายางมีความผันผวนและยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องลดกิจกรรมการกรีดยาง

รัฐมนตรี Isaac กล่าวในระหว่างการประชุมสมัชชานิติบัญญัติสำหรับงบประมาณแห่งรัฐเกรละประจำปี 2562 ว่า วิกฤตในภาคการผลิตยางสามารถแก้ไขได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าแก่อุตสาหกรรมยาง ดังนั้น รัฐมนตรีจึงกล่าวว่า สวนอุตสาหกรรมยางที่เสนอนี้น่าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้ทุกอย่างตั้งแต่ลูกโป่งไปจนถึงยางรถยนต์ นอกจากนี้ งบประมาณใหม่ได้จัดสรรเงิน 500 รูปีให้เป็นเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรยาง อีกทั้งในสวนอุตสาหกรรมยังจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านกระบวนการผลิตโดยทั่วไปสำหรับเกษตรกรยางรายย่อยอีกด้วย

นอกจากการจัดสรรงบประมาณให้แก่สวนอุตสาหกรรมแล้ว งบประมาณแห่งรัฐเกรละประจำปี 2562 ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยยังมีข้อเสนอของรัฐบาลที่จะสร้างรัฐเกรละขึ้นใหม่ภายหลังอุทกภัยที่รัฐเกรละครั้งใหญ่เมื่อปี 2561

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/keralas-rubber-industrial-park-to-aid-farmers-vs-rubber-price-crisis/


06/02/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม