Sibur ตั้งศูนย์ Technological Modeling Center ใน Tomsk ประเทศรัสเซีย


Tomsk, Russia – Sibur ได้ตั้งศูนย์ Technological Modeling Center ที่ NIOST ซึ่งเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ในเมือง Tomsk เพื่อพัฒนาทางออกในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โรงงาน และพลังงาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ ซึ่งกระบวนการ model นี้จะใช้ซอฟท์แวร์เฉพาะในการสร้างหน่วยการผลิตจำลองและทำการคำนวณค่าต่าง ๆ ของเครื่องมือและชิ้นส่วนสินค้าเพื่อค้นหากระบวนการที่ดีที่สุดในการผลิต

            ศูนย์แห่งนี้ได้มีผลงานที่ผ่านมาในการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับโรงงานต่าง ๆ ของ Sibur รวมถึงโรงงานใน Voronezh, Perm, Tobolsk, Kstovo และอื่น ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการจัดการกับปัญหาทางเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการช่วยอบรมเทคนิคการทำโมเดลแก่ผู้เชี่ยวชาญ “ขณะนี้เรากำลังพัฒนาความสามารถในการทำโมเดลทางด้านปิโตรเคมี โดยเฉพาะในเรื่องการ polymerization และกระบวนการ pyrolysisVladimr Bushkov, หัวหน้าฝ่าย process optimization กล่าว

            นอกจากการทำโมเดลทางด้านเทคนิคแล้ว Sibur ยังมีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ อาทิ RTO (real time optimizer), APC (advanced process control), สินค้าระดับโลกสำหรับการปรับกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ, การให้คำปรึกษาออนไลน์, เครื่องมือในการเก็บรักษาข้อมูล, E-CONS ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการประมาณค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงาน

 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27163&date


26/09/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม