อินเดียขยายมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสารเคมียางจากสหภาพยุโรปและจีน


กรุงนิวเดลี – อินเดียขยายมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดการนำเข้าสารเคมียาง (rubber chemicals) PX13 ซึ่งเป็นสาร phenylenediamine antioxidant จากสหภาพยุโรป และสาร MOR (morpholine) จากจีน

กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียเปิดเผยว่าจะใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลาห้าปี โดยมีอัตราภาษีถึง 897.01 เหรียญสหรัฐฯ/ตันสำหรับการนำเข้า PX13 จากประเทศในยุโรปบางประเทศ ส่วนอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับ MOR ที่นำเข้าจากจีน จะอยู่ที่ 213.82 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

เดิมภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวใช้กับสารเคมียาง PX13, trimethyl-1,2 dihydroquinoline (TDQ), MOR และ mercaptobenzothiazole disulphide (MBTS) ที่นำเข้าจากจีนและสหภาพยุโรปในปี 2011

ล่าสุด ในการทบทวน ความเสียหายที่มีต่อผู้ผลิตภายในประเทศ รัฐบาลอินเดียพบว่า ยังมีการทุ่มตลาดของ PX13 จากสหภาพยุโรป และของ MOR จากจีน

ในกรณีของสารต้านออกซิเดชั่น TDQ and สารเร่งให้ยางคงรูป MBTS การทบทวนพบว่าไม่มีการทุ่มตลาดจากสหภาพยุโรปหรือจากจีน และไม่มีความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ

ที่มา: https://globalrubbermarkets.com/58135/india-extends-anti-dumping-duties-rubber-chemicals-eu-china.html 

29/12/2017

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม